LOVEC | Aktuality
3336
post-template-default,single,single-post,postid-3336,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality

USMERNENIE_RATICOVA_ZVER


Usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole plnenia plánov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom zníženia stavov raticovej zveri, a tým eliminácie škôd spôsobovaných touto zverou toto

 1. Okresné úrady v sídle kraja, ktoré v zmysle § 73 písm. b) zákona o poľovníctve určujú termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach:
 2. Doručia oznámenie o určení termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v určenom termíne, v zmysle § 36 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (ďalej len „vyhláška“), aj miestne príslušnému regionálnemu zastúpeniu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „SPPK“, príloha) a Úradu SPPK. Okresné úrady v sídle kraja určený termín a spôsob zisťovania stavov zveri zároveň zverejnia na svojich webových stránkach.
 3. V rámci určenia termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri oboznámia užívateľov poľovných revírov s možnosťou aktívne zapojiť užívateľov poľovných pozemkov do zisťovania stavov zveri.
 1. V poľovných oblastiach zasahujúcich do okresov Levice, Bardejov, Trenčín, Myjava, Nové Mesto na Váhom, Prievidza, Partizánske, Svidník, Liptovský Mikuláš, Senica, Ilava, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec a Košice a príslušných chovateľských celkoch, okrem opatrení uvedených v bode A:
 2. Okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja vymenujú za člena poradného zboru a člena chovateľskej rady v zmysle § 18 ods. 4 písm. g) a ods. 7 písm. d) zákona o poľovníctve na základe návrhu SPPK jedného zástupcu SPPK.
 3. Podľa § 18 ods. 5 písm. f) zákona o poľovníctve poradný zbor vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti.

Predseda poradného zboru navrhne poradnému zboru prerokovať a prijať nasledovné opatrenia:

 1. umožnenie účasti užívateľov poľovných pozemkov na vypracúvaní ročných plánov poľovníckeho hospodárenia (§ 22 ods. 1 písm. b) vyhlášky)

V prípade, že užívatelia poľovných pozemkov vo vyššie uvedených okresoch prejavia záujem o účasť na vypracúvaní ročných plánov poľovníckeho hospodárenia, užívatelia poľovných revírov s nimi prerokujú návrh plánov pred ich predložením okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru (ďalej len „okresný úrad“) na schválenie. Prerokovanie plánov užívatelia poľovných pozemkov potvrdia svojim podpisom priamo na pláne. V prípade, že pri prerokovaní plánov nebude užívateľ poľovného pozemku súhlasiť s vypracovaným plánom a nedôjde medzi ním a užívateľom poľovného revíru k inej dohode, môže zaslať stanovisko s uvedením konkrétnych pripomienok priamo na miestne príslušný okresný úrad. Ak bude toto stanovisko doručené okresnému úradu pred zasadnutím chovateľskej rady, ktorá podľa § 18 ods. 8 písm. c) zákona o poľovníctve odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko, bude toto stanovisko prerokované na chovateľskej rade. V prípade neskoršieho doručenia bude toto stanovisko slúžiť okresnému úradu ako podklad pri schvaľovaní plánov alebo prípadnej zmene plánov.

 1. predkladanie spodných čeľustí z ulovenej alebo nájdenej uhynutej samičej zveri a mláďat jednotlivých druhov raticovej zveri

Spôsob predkladania spodných čeľustí, druhy raticovej zveri, ktorých sa takáto povinnosť bude týkať a následné nakladanie s čeľusťami určí poradný zbor.

 1. Ak je v poľovnom revíri u niektorého druhu raticovej zveri v kmeňovom stave prevaha samíc a mláďat, treba úmerne zvýšiť ich odstrel a obmedziť lov samcov. Ak sú kmeňové stavy zveri vyššie ako normované, treba loviť viac zveri ako je ročný prírastok, pričom treba loviť intenzívnejšie samice a mláďatá. V takýchto prípadoch sa pri plánovaní lovu zveri postupuje podľa zásad upravených v § 25 ods. 6 vyhlášky (v nadväznosti na § 27 ods. 5 a § 28 ods. 5 vyhlášky).

Okresné úrady budú pred schválením plánov chovu a lovu raticovej zveri dôsledne kontrolovať správnosť zostavovania plánov, s dôrazom na uplatnenie uvedeného postupu. Pri zistení nedostatkov budú vyžadovať ich odstránenie v určenom termíne podľa § 30 ods. 11 zákona o poľovníctve.

 1. Podľa § 30 ods. 9 zákona o poľovníctve schválený plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak. Plnenie tohto plánu sleduje poradný zbor a chovateľská rada a kontroluje podľa pôsobnosti okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad. Okresné úrady po skončení poľovníckej sezóny vykonajú kontrolu plnenia plánov lovu jednotlivých druhov raticovej zveri, a to nielen celkové plnenie plánu, ale aj plnenie plánu lovu podľa vekovej a pohlavnej štruktúry. Ak zistia neplnenie plánu v niektorej kategórii alebo vekovej triede, vyzvú užívateľa poľovného revíru o písomné zdôvodnenie neplnenia plánu lovu. V prípade, že neplnenie plánu lovu nebude riadne zdôvodnené, okresné úrady pristúpia k uplatneniu sankčných postihov podľa § 78 zákona o poľovníctve.

Pri závažnom neplnení plánu lovu okresné úrady pristúpia k uplatneniu postupu podľa             § 56 ods. 2 zákona o poľovníctve. Za závažné neplnenie plánu lovu sa podľa tohto usmernenia považuje nesplnenie plánu lovu niektorého druhu zveri ku dňu nasledujúcemu po dni skončenia času jeho lovu určeného vyhláškou, v prípade diviačaťa a lanštiaka             k 1. marcu, o viac ako 30%.

 1. V prípade, že v poľovnom revíri nie je plánovaný chov a lov niektorého druhu raticovej zveri (ďalej len „nebonitovaná zver“), a táto sa v poľovnom revíri vyskytuje, uplatní sa nasledovný postup.

Podľa § 18 ods. 8 písm. d) zákona o poľovníctve chovateľská rada navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde jej chov a lov nie sú plánované. Pri navrhovaní postupu chovateľská rada určí časový plán zníženia stavov nebonitovanej zveri v poľovnom revíri (najviac však na 5 rokov) a vyberie jednu z nasledovných alternatív:

 • naplánovanie lovu nebonitovanej zveri obdobne ako pri tých druhoch zveri, ktorých chov a lov sa v poľovnom revíri plánuje, pričom normované kmeňové stavy nebonitovanej zveri budú nulové a  plánovať sa bude len lov samíc a mláďat. Chovateľská rada podľa konkrétnej situácie v poľovnom revíri navrhne koeficient prírastku nebonitovanej zveri. Užívatelia poľovných revírov naplánujú chov a lov nebonitovanej zveri priamo v pláne chovu a lovu raticovej zveri, pričom budú vychádzať z určeného časového plánu zníženia stavov nebonitovanej zveri. Po schválení plánu bude lov nebonitovanej zveri pre užívateľa poľovného revíru záväzný.
 • postup podľa § 56 ods. 1 a 2 zákona o poľovníctve. Chovateľská rada odporučí okresnému úradu povoliť užívateľovi poľovného revíru lov nebonitovanej zveri podľa § 56 ods. 1 alebo rozhodnúť o znížení počtu niektorého druhu zveri podľa § 56 ods. 2, pričom navrhne výšku lovu podľa druhu zveri, vekovej a pohlavnej štruktúry, po zohľadnení časového plánu zníženia stavov nebonitovanej zveri.
 • zmena zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve. Chovateľská rada odporučí okresnému úradu povoliť v poľovnom revíri chov nového (doteraz nebonitovaného) druhu zveri, pokiaľ je to možné. Pre nový druh zveri okresný úrad určí normované kmeňové stavy na úkor ostatných druhov raticovej zveri. Užívateľ poľovného revíru naplánuje lov tohto druhu zveri priamo v pláne chovu a lovu.

Body 2. až 4. časti B. tohto usmernenia platia aj pre lov nebonitovanej zveri.

 1. Nesplnenie plánu lovu okresné úrady zohľadnia pri schvaľovaní plánov v budúcej poľovníckej sezóne tak, že lov zveri podľa kategórie navýšia o nesplnený počet z predchádzajúcej poľovníckej sezóny, v prípade mláďat jednotlivých druhov zveri sa tieto rozpočítajú podľa zásad poľovníckeho plánovania a následne sa navýši počet jedincov určených na ulovenie v príslušnej kategórii. Tento postup sa neuplatní v prípade, že jarné kmeňové stavy zveri sú nižšie alebo sa rovnajú normovaným kmeňovým stavom.
 2. Okresné úrady odporučia užívateľom poľovných revírov a prostredníctvom regionálneho zastúpenia SPPK aj užívateľom poľovných pozemkov, zapracovať do dohôd o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri v zmysle § 25 písm. g) a § 26 ods. 1 písm. l) zákona o poľovníctve:
 • zásady uvedené v časti A. v bode 2. a v časti B. v bode 2. písm. a) tohto usmernenia,
 • zásady v zmysle paragrafu 69 bod 5 zákona o poľovníctve: Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Za primerané opatrenia sa považuje:
 • pri návrhu osevných plánov zvažovať v exponovaných častiach poľovných revírov, veľkosť parciel a voľbu plodín, ktoré sú pre zver menej atraktívne,
 • vykonať priestorovú úpravu parciel s vysokými poľnohospodárskymi plodinami formou ich prekosenia a obkosenia podľa usmernenia užívateľa poľovného revíru v najohrozenejších lokalitách,
 • zakladať tzv. zdržné plochy s atraktívnymi odpútavacími plodinami, resp. výsadba ohryzkových plôch,
 • v najohrozenejších lokalitách, kde sa ťažko aplikujú iné postupy ochrany, vybudovať oplotenie polí (elektrické ohradníky, trvalé oplotenie).

V rámci štátneho dozoru podľa § 75 zákona o poľovníctve budú okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja kontrolovať, či sú tieto dohody medzi užívateľom poľovného revíru a užívateľom poľovného pozemku uzavreté. V prípade zistenia, že dohoda uzavretá nie je, okresný úrad uplatní postup podľa § 78 ods. 3 písm. d) a e) zákona o poľovníctve.

 1. Okresné úrady zavedú predkladanie mesačných hlásení o love zveri. Užívatelia poľovných revírov budú zasielať na príslušný okresný úrad vždy do 5. dňa mesiaca mesačné hlásenie o love zveri za predchádzajúci kalendárny mesiac. Mesačné hlásenie je potrebné podávať aj v prípade, že v danom mesiaci nebol ulovený ani nájdený uhynutý ani jeden kus raticovej zveri. Predložené mesačné hlásenia budú slúžiť okresným úradom pre účely priebežnej kontroly plnenia plánov, zmenu plánov podľa § 30 ods. 9 a 10 zákona o poľovníctve, prípadne pre vykonanie štátneho dozoru u užívateľa poľovného revíru.
 2. Okresné úrady údaje z mesačných hlásení o love zveri zapracujú v členení podľa jednotlivých poľovných revírov do elektronickej verzie prílohy č. 8 vyhlášky (Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny) a túto do 15. dňa mesiaca zašlú elektronicky na príslušný okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, ktorý následne predložené tabuľky za okresy vo svojej územnej pôsobnosti zašle obratom na ministerstvo, odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva. 
 3. Ministerstvo každoročne k 15. februáru bude aktualizovať okresy s najvyššími škodami spôsobovanými raticovou zverou, pre ktoré sa bude uplatňovať režim podľa časti B. tohto usmernenia.

foto: Soňa Murínová

KONIEC_CLANKU

Tags: