LOVEC | Aktuality
3546
post-template-default,single,single-post,postid-3546,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


NOVELA

Po preverovaní zbraní použitých pri teroristických útokoch vo Francúzsku a následnom podozrení, že by  mohli pochádzať zo Slovenska sa vláda Slovenskej republiky rozhodla sprísniť držanie expanzných zbraní a novelizovať zákon o zbraniach a strelive. Čo všetko sa zmenilo? Čo nám novela zákona od 01. júla 2015 prinesie?

prvom rade zákon zavádza nový druh zbrane kategórie D – expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C. Jedná sa o niekdajšie funkčné zbrane, ktoré boli odborných spôsobom upravené tak, aby nimi nebolo možné vystreliť ostrý náboj ale len tzv. slepý. Práve takéto zbrane spätným prerobením na ostré sa používali pri páchaní trestnej činnosti. Každý kto vlastní expanznú zbraň prerobenú z ostrej je povinný si ju do 31. 12. 2015 dať zaevidovať na príslušnom policajnom útvare podľa miesta trvalého bydliska s tým, že zbraň musí byť opatrená kontrolnou expanznou značkou, resp. jej držiteľ musí predložiť protokol o kusovom overení zbrane a vyžaduje sa aj jej spôsob nadobudnutia. Ak držiteľ zbrane nevie preukázať spôsob jej nadobudnutia, predloží čestné prehlásenie od koho a kedy nadobudol zbraň. Policajný útvar vydá po zaplatení správneho poplatku držiteľovi takejto zbrane preukaz zbrane a jej následný prevod na nového držiteľa bude možný len na policajnom útvare, ktorý túto zbraň eviduje. Nákup expanznej zbrane prostredníctvom internetového predaja už nebude možný a na jej trvalý vývoz mimo územia Slovenska budú platiť podobné pravidlá ako na trvalý vývoz ostrej zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D musí mať pri manipulácii s touto zbraňou doklad totožnosti a ak zbraň podlieha evidencii aj preukaz zbrane. Nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať. Bude mať niektoré povinnosti a zákazy rovnaké, ako držiteľ zbrojného preukazu.

Zákon bude prísnejší v súvislosti s priestupkami s poukazom na bezúhonnosť či spoľahlivosť. Policajný útvar napríklad odoberie zbrojný preukaz jeho držiteľovi ak ho uzná vinným z priestupku za to, že do 7 dní od nadobudnutia zbrane nepožiadal o jej zaevidovanie, ak manipuluje so zbraňou pod vplyvom alkoholu či drog vrátane ich prepravy v aute, ak sa vzdiali mimo dohľad od automobilu v ktorom si ponechal zbraň…

Poľovnícka komora bude povinná do 7 dní oznámiť policajnému útvaru poľovníka, ktorému poľovnícka komora odoberie poľovný lístok, alebo z nejakého dôvodu prestane byť držiteľom poľovného lístka. Takímto poľovníkom automaticky policajný útvar odníme skupinu D zbrojného preukazu.

Novela zákona ruší pravidelné tzv. tlakové skúšky. Pri zbraniach bude stačiť, keď bude opatrená skúšobnou resp. výrobnou značkou, čo majú asi všetky nové zbrane kúpené v obchode. Ak bude však zbraň v zlom technickom stave – napríklad ak bude mať veľké vôle v lôžku, vydutú hlaveň…, policajt bude mať možnosť vyzvať jej držiteľa, aby ju do 60 dní predložil na tlakové skúšky.

Príslušník Policajného zboru bude mať možnosť predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú zákonom o zbraniach a strelive alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. Zároveň príslušník Policajného zboru bude oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi zbrojného preukazu, ktorý bol požiadaný na predloženie nového lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti alebo psychologického posudku o psychickej spôsobilosti do doby, kým tieto posudky nepredloží, držiteľovi, ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do preskúšania a držiteľovi voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu.

Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti si bude môcť za príslušný správny poplatok držiteľ zbrane uschovať svoju zbraň a strelivo na policajnom útvare ak napríklad bude musieť dlhodobo odcestovať, prerába dom a akurát nemá vhodné podmienky na jej úschovu…

Novela zákona o zbraniach a strelive v určitom ohľade sprísňuje držanie zbraní a zároveň akýmsi spôsobom nabáda ich držiteľov k zodpovednejšiemu prístupu vo vzťahu k strelným zbraniam a strelivu.

autor: Miroslav Virguľa

KONIEC_CLANKU

Tags: