LOVEC | Aktuality
4007
post-template-default,single,single-post,postid-4007,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


PREUKAZ

Desaťročné obdobie od roku 2004, kedy sa menil zákon o zbraniach a strelive a kedy zbrojné preukazy prešli z papierových skladacích na „zaliate kartičky“ uplynulo a práve prebieha obdobie predlžovania platnosti zbrojných preukazov.


Vzhľadom na miernu rozdielnosť postupov pri predĺžení platnosti zbrojných preukazov pri rôznych skupinách si povieme, čo musia splniť poľovníci aby mohli svoje zbrane k poľovačke využívať aj naďalej. Tento postup bude platiť len pre tých držiteľov zbrojných preukazov, ktorí majú v zbrojnom preukaze uvedenú len skupinu D a nič iné.

Obsah žiadosti o predĺženie platnosti zbrojného preukazu upravuje zákon o zbraniach a strelive. V podstate sa jedná o vydanie nového zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva na útvare Policajného zboru, kde je jeho držiteľ evidovaný. Tlačivo žiadosti majú na každom oddelení zbraní a streliva a preto si ho je lepšie vypýtať tam. Dôležité je aby bol dodržaný termín podania žiadosti. Zákon o zbraniach a strelive hovorí, že žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu. Keby sme podali žiadosť neskôr ako 30 dní pred skončení platnosti zbrojného preukazu, museli by sme predložiť ešte jednu žiadosť, ktorú pripúšťa správny poriadok – žiadosť o odpustenie lehoty. K vypísanej žiadosti je treba priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm / fotografie musia zodpovedať súčasnej podobe žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej častí od očí k brade najmenej 13 mm v občianskom odeve bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy/ a správny poplatok 16,5 € vo forme kolkov z pošty alebo z kioskov umiestnených v budovách oddeleniach dokladov. Ďalej predložíme platný poľovný lístok, ktorý si policajt prefotí, overí a priloží k žiadosti. Od svojho obvodného lekára na platnom tlačive predložíme lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo a ak je potrebný aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti. Psychologický posudok nemusia predkladať tí poľovníci, ktorí už psychotesty niekedy v súvislosti so zbraňami a strelivom absolvovali /bolo to približne v rokoch 1994 – 95/ alebo dosiahli fyzický vek 62 rokov. So žiadosťou a potrebnými dokladmi k nej prinesieme aj všetky držané zbrane spolu so zbrojným preukazom a preukazmi zbraní na fyzickú kontrolu. Policajti na oddelení zbraní a streliva vykonajú fyzickú kontrolu zbraní a zbrane zaktualizujú. Lekársky posudok, resp. psychologický posudok nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 3 mesiace. Predkladanie výpisu alebo odpisu registra trestov nie je potrebný nakoľko si ho policajti pri preverovaní bezúhonnosti a spoľahlivosti žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu vyžiadajú sami. Ak sa poľovník zdržiaval nepretržite viac ako 6 mesiacov za posledných 10 rokov mimo územia Slovenskej republiky, predloží do slovenčiny preložený doklad obdobný odpisu registra trestov zo štátu, kde sa nachádzal alebo ak mu ho tento štát nevydá , predloží čestné vyhlásenie o tom, že v cudzine nebol uznaný vinným z trestného činu alebo priestupku pre ktorý sa nemôže byť považovaný za bezúhonného alebo spoľahlivého.

Samozrejme sa vždy nájdu aj takí poľovníci, ktorí si zabudnú včas požiadať o vydanie zbrojného preukazu a žiadosť si podajú až po skončení platnosti zbrojného preukazu. V tomto prípade musia zbrane odovzdať do úschovy na útvare Policajného zboru alebo previesť vlastníctvo svojich zbraní na inú osobu. K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu predložia fotky, kolky, lekársky posudok, musia povinne absolvovať aj psychotesty u klinického psychológa a musia predložiť aj platný poľovný lístok. Vzhľadom na to, že v takomto prípade sa postupuje ako pri prvom zbrojnom preukaze, musí „opozdilec“ absolvovať aj skúšky odbornej spôsobilosti ku ktorým bude potrebovať kolok v hodnote 49,5 €.

Nový zbrojný preukaz s platnosťou na 10 rokov by mal byť hotový do 30 dní od podania žiadosti, najneskôr – v odôvodnených prípadoch do 60 dní. Keď si pôjdeme prevziať nový zbrojný preukaz budeme potrebovať doklad totožnosti, starý zbrojný preukaz a všetky staré preukazy zbraní. Nabudúce si povieme aké sú odlišnosti v konaní o predĺženie zbrojného preukazu pri iných skupinách zbrojných preukazov alebo pri ich kombináciách.

autor: Miroslav Virguľa

KONIEC_CLANKU

Tags: