LOVEC | Aktuality
5498
post-template-default,single,single-post,postid-5498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


TITULKA_PREDLZENIE

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona 6. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o poľovníctve“), na základe žiadosti Slovenskej poľovníckej komory 6. 4412016 z 12. 01. 2016 o mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov týchto druhov zveri:

Jeleň lesný

– I. a ll. veková trieda v termíne od 16. 01. 2016 do 31. 01. 2016
– jelienča – v termíne od 16. 01. 2016 do 31. 01. 2016

Daniel škvrnitý

– I. a ll. vekové trieda v termíne od 16. 01. 2016 do 31. 01. 2016
– danielča – v termíne od 13. 01. 2016 do 31. 01. 2016

Muflón lesný

– všetky vekové triedy v termíne od 16. 01. 2016 do 15. 02. 2016
– muflónča – v termíne od 13. 01. 2016 do 15. 02. 2016

vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky v zmysle schváleného plánu chovu a lovu a zmien vykonaných podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve. V prípade, že vznikne potreba lovu zveri aj v poľovných revíroch, v ktorých plán chovu a lovu nebol pre niektorý druh zveri schválený, okresný úrad určí počet kusov na odlovenie so zameraním na lov predovšetkým jelienčat, danielčat a muflónčat.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povoľuje mimoriadny lov vyššie uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ako prvostupňové orgány štátnej správy poľovníctva, vhodným spôsobom oboznámia užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti s týmto mimoriadnym povolením lovu.

Užívatelia poľovných revírov, v ktorých bol realizovaný lov zveri na základe tohto povolenia mimoriadneho lovu zveri, nahlásia príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru, počet ulovených jedincov podľa druhu zveri, kategórie a vekovej triedy najneskôr do 17. 02. 2016.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory súhrnnú informáciu o počte, druhu, kategórii a vekovej triede zveri ulovenej na základe tohto mimoriadneho povolenia vo svojej pôsobnosti zašlú najneskôr do 19. 02. 2016 e-mailom na adresu michaela.vicenova@land.gov.sk

Na vydanie tohto mimoriadneho povolenia sa podľa § 79 ods. 2 písm. 1) zákona o poľovníctve nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

mimoriadne_povolenie_lovu_raticovej_zveri.PDF 

Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ

KONIEC_CLANKU1

Tags: