LOVEC | Z našich lesov
5274
post-template-default,single,single-post,postid-5274,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Z našich lesov


TITULKA_VEK

Určovanie veku zveri je veľmi dôležité z dôvodu správneho vykonania selektívneho odstrelu. Vek treba vedieť odhadnúť čo najpresnejšie na základe telesných znakov, parohov, podľa vlastnosti zveri a samozrejme aj sledovaním jej správania. Človek mal odjakživa sklony pridávať jeleňom na veku. V 18. storočí existovali teórie závislosti počtu výsad od veku jedinca. Na základe tejto teórie sa prakticky vykonával aj odstrel, napríklad každý šestorák bol posúdený ako jeleň trojročný, osmorák ako jeleň štvorročný atď. Neskôr však na základe skúmania chrupu a organizovania chovateľských prehliadok došlo k zisteniu relativity medzi vekom a veľkosťou trofeje. Na správne zistenie veku je potrebné využiť všetky znalosti a skúsenosti nadobudnuté pri pobyte v poľovnom revíri.

I. veková trieda – Do prvej vekovej triedy zaraďujeme v súčasnosti jelene s prvým parožím a jelene s druhým parožím, ročné a dvojročné. V nedávnej minulosti bola táto veková trieda vyhradená len jeleňom ročným tzv. ihličiakom. Ihličiaky je možno najľahšie rozlíšiť a to podľa jednoduchých, rozlične dlhých ihlíc. Niekedy sa však môžeme stretnúť aj s členitým parožím jeleňov ihličiakov, v takomto prípade sa vetvy nachádzajú takmer vždy v hornej časti parožia. Normálne očnice sa v tomto veku nikdy nevytvárajú, zriedkavo môže dôjsť k narasteniu neforemných výrastkov zo zhrubnutého kmeňa v mieste budúcej ružice. Pre výzor ihličiakov je charakteristická štíhla postava, tenký krk a krátka hlava. Telesným vzrastom sa podobajú jeleniciam, v niektorých prípadoch ich jelenice svojou mohutnosťou prevyšujú. Pre jelene v druhom roku sú charakteristické slabé parohy s malou členitosťou hrúbkou a dĺžkou. Kmene sú väčšinou tupo zakončené a trúdovité. Dvojročný jeleň má charakteristickú postavu, krk má tenký, dlhý a rovnomerne hrubý. Hlavu nosí vztýčenú, pričom línia chrbta a krk zvierajú uhol približne 115-120°. Telo jeleňa je valcovitého tvaru. Pri pohľade zozadu alebo spredu je typický úzkymi prsiami, pričom ťažisko tela leží skoro v strede hrudníka. Správanie dvojročných jeleňov je mladícke.

ročný-dvojročný

ročný-dvojročný

II. veková trieda – Do druhej vekovej triedy zaraďujeme jelene 3 až 6 ročné. Trojročné jelene majú postavu silnejšiu ako jelene v prvej vekovej triede, hlava je stále dlhá a úzka, krk je rovnako hrubý, ale oproti telu sa zdá byť tenký. Trojročné jelene nosia hlavu vysoko, uhol medzi líniou chrbta a krkom je približne 120° až 125°, ťažisko tela sa presúva smerom dopredu. Výška hrudníka sa začína vyrovnávať s výškou nôh. Správanie trojročných jeleňov je ešte vyslovene mladícke. Štvorročné jelene sú už charakteristické silnejšou postavou a silou parohov. Parohy sú nápadné, pomerne dlhé, silné a členité. Štíhlosť postavy sa stráca, pričom výška hrudníka sa rovná výške nôh. Krk je kratší a hrubší a medzi ním a hlavou je badateľný malý výkroj. Línia chrbta zviera s krkom uhol približne 130°. Päťročné a šesťročné jelene majú už parohy dosť silné, členité a ich sklon je trochu kolmejší. Uhol medzi nimi a chrbtom je väčší, preto neležia tak nad chrbtom ako pri 2-4 ročných. Hroty vetiev sú už biele a pomerne ostré. Vek týchto jeleňov sa nedá odhadnúť podľa parožia, ale podľa postavy, ktorá je v tomto veku zavalitejšia, s mohutným hrudníkom a valcovitým telom. Hlava sa začína skracovať vplyvom hrubnutia krku. Hlavu nosia ešte nad líniou chrbta. Uhol medzi rovinou chrbta a krkom je približne 130° až 135°. Pre jelene v tomto veku je charakteristické ich správanie. V období ruje sa zvyčajne potulujú po revíri od jednej čriedy k druhej alebo sa zdržiavajú v okolí čried ako tzv. bočné jelene, ktoré začínajú ručať približne v polovici ruje. Šesťročné jelene sa stávajú ojedinele aj hlavnými jeleňmi a to najmä na miestach s nedostatočným výskytom starších jeleňov.

Trojročný_4-6 ročný

trojročný a 4-6 ročný

III. veková trieda – Do tejto vekovej triedy zaraďujeme jelene vo veku 7 až 10 rokov. 7-8 ročné jelene sú charakteristické tým, že v tomto veku začínajú nadobúdať vzhľad dospelých jeleňov. Telesne sú mohutné, majú mohutný hrudník a silný krk. Kohútik začína vystupovať nad líniu chrbta a ťažisko tela sa nachádza na rozhraní trupu a lopatky. Hlavu majú ešte stále nad líniou chrbta, pričom medzi líniou chrbta a krku je uhol asi 140°. Jelene v tomto veku sa v ruji často stávajú hlavnými jeleňmi, najmä pri absencii starších jedincov. Pri čriede sú nápadne aktívne, čo dokazuje, že ide len o dospievajúce jelene, ktoré sú ešte neskúsené v ruji. Jelene 9-10 ročné majú väčšinou veľmi nápadné, silné a členité parohy, ktoré na hlave viac menej ležia, keďže papuľa je v jednej rovine s líniou chrbta. Vek týchto jeleňov možno presnejšie určiť len do polovice ruje. V druhej polovici chudnú, čím sa výrazne mení ich vzhľad, čo budí starší dojem. Hrudník týchto jeleňov je mohutný, vyšší ako nohy, ktoré pri pohľade zozadu vyzerajú byť x-ovitého tvaru. Ťažisko tela sa nachádza na lopatkách. Pre jelene v takomto veku je charakteristický dobre vyvinutý lalok pod bradou. Uhol medzi krkom a líniou chrbta je približne 140-145° a kohútik vystupuje zreteľne nad líniu chrbta. V ruji sú jelene tohto veku hlavnými jeleňmi. Na rozdiel od jeleňov 7-8 ročných sú tieto pokojnejšie a začínajú ručať ako prvé, no napokon po ruji často odchádzajú ďaleko od rujoviska za potravou.

7-10ročný

7-10 ročný

IV. veková trieda – Do tejto vekovej triedy zaraďujeme jelene 11 ročné a staršie. Pri jeleňoch v tomto veku sa dosiahla trofejová zrelosť a z toho dôvodu sa považujú za cieľové jelene. Sú mohutné, zavalité a majú silné a členité parohy, ktoré sú na tele dominantné. Chodia so sklonenou hlavou a papuľa je hlboko pod líniou chrbta, následkom čoho parohy na hlave stoja viac menej kolmo. Trup je oveľa vyšší ako nohy a ťažisko sa nachádza na lopatke. Hlava jeleňov je krátka a tupá s nápadným lalokom na brade. Uhol medzi líniou chrbta a krkom je 150°. Zadná časť tela je nápadne slabšia ako predná a zadné nohy majú tvar x. Cez ruju sú tieto jelene hlavnými jeleňmi malej čriedy jeleníc, s ktorými žijú na krytých ťažko prístupných lokalitách. Ručia málo, väčšinou v nočných hodinách a mimo ruje žijú často samotársky a skryto. Pôsobia stareckým dojmom a ich pohyby sú rozvážne. V prípade vyrušenia neutekajú bezhlavo, ale z miesta sa snažia čo najtichšie odísť.

11-12 ročnýa13 ročný a starší

11-12 ročný, 13 ročný a starší

spracoval: Ing. Jozef Výbošťok
zdroj: Dr. Milan Bališ Jelenia zver 1980
foto: archív

KONIEC_CLANKU1

Tags: