LOVEC | Aktuality
6548
post-template-default,single,single-post,postid-6548,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


Osvetová činnosť  OPK a O k O SPZ Detva v roku 2015.

Lov sprevádza človeka od začiatku jeho existencie. Na začiatku bol dôležitým a nepostrádateľným zdrojom obživy a ako taký predstavoval jeden zo základných predpokladov zachovania a ďalšieho vývoja ľudského druhu.

V dnešnej dobe je poľovníctvo súčasťou ochrany prírody. V poľovníctve musia mať ochranárske a ekologické aspekty prioritu a lov ako taký je na poslednom mieste. Poľovníctvo v dnešnej uponáhľanej dobe je súhrn činnosti na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako nášho prírodného bohatstva. V dnešnej razantne sa rozvíjajúcej spoločnosti je potrebné, aby sa poľovníctvo prispôsobovalo duchu doby a k tomu je potrebná práve osvetová činnosť. Vzťah k prírode a úctu k nej treba rozvíjať už u detí.

O k o SPZ Detva pracuje s mládežou v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva, ktoré organizujú naše poľovnícke združenia a organizácie. Sú to predovšetkým PZ Látky, PZ Pod Boky, PZ Siroň, PZ Kaľamárka, PZ ZŤS Hriňová, PO Kaľamárka, PZ Lohyňa. Je na škodu dobrej veci, že aj ostatné PZ v okrese sa nevenujú mladým, predovšetkým tie v ktorých pôsobnosti sú základné školy.

V roku 2015 sa okresné kolo KMPP (Klub mladých priateľov a poľovníkov lesa) konalo na území PZ RD Látky. Zúčastnilo sa 8 trojčlenných družstiev zo siedmich PZ a PO. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo PZ RD Látky v zložení D. Podhora, J. Hazuchová, L. Hazuchová, druhé skončilo družstvo PZ ZŤS Hriňová, tretie skončilo družstvo PZ Lohyňa. Víťazné družstvo sa zúčastnilo celoslovenského kola v L. Hrádku. Lucia Hazuchová bola ocenená ako najmladšia účastníčka.

Za dobrú a obetavú prácu v prospech poľovníctva O k O SPZ a OPK každoročne navrhuje vyznamenania členov PZ. V roku 2015 bola udelená 1 zlatá medaila p. Jánovi Šoucovi z PZ Pod Boky Vígľaš. Bola udelená 1 strieborná medaila a 6 bronzových medailí. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom, ktorí sa zaslúžili o propagáciu poľovníctva a ochrany prírody v našom okrese. Na prezentáciu poľovníctva a OPK sme inštalovali 3 propagačné panely, 1 ks na OZ Kriváň, 1 ks pod námestím v Hriňovej a 1 ks pred predajňou J. Hronček v Detve, ktoré sa pravidelne aktualizujú , za čo patrí poďakovanie Filipovi Balážovi z OZ Kriváň a tajomníkovi O k O SPZ J. Hrončekovi. Našu činnosť sme propagovali aj uverejnením článkov v Poľovníctve a rybárstve a internetovom periodiku Lovec. Okrem toho sme propagačne zabezpečovali všetky akcie O k O SPZ a OPK. PZ ZŤS prezentovalo našu činnosť v Poľovníckom dvore v Hriňovej na akcii „Gazdovanie na Hriňovských lazoch„. Vypracovali a rozposlali sme podklady na relácie do obecných a mestských rozhlasov do všetkých miest a obcí okresu.

Spoločenský význam poľovníctva treba prezentovať s úctou, tak ako si to vyžaduje poľovnícky poriadok a etický kódex.

Akcie, ktoré usporadúva naša organizácia si vyžadujú okrem obetavej práci členov PZ, aj finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pri organizovaní chovateľských prehliadok, streleckých, kynologických podujatí a súťaže KMPP. Za to všetko patrí naše poďakovanie všetkým sponzorom.

Ing. Jozef Lupták
predseda osvetovej komisie O k O SPZ a OPK Detva


 

Tags: