LOVEC | Oznam
7481
post-template-default,single,single-post,postid-7481,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Oznam


Múzeum vo Svätom Antone, Osvetová komisia Slovenského poľovníckeho zväzu a f. Prospect Doletina B. Štiavnica organizujú v rámci XXVI. roč. Celoslovenských poľovníckych slávností – Dni sv. Huberta 3. – 4. 9. 2016 už 21. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií

POĽOVNÍCKA  FOTOGRAFIA 2016

Do súťažnej prehliadky možno prihlásiť fotografie s tematikou poľovníctva na území Sloven-skej republiky – zver, poľovnícke zariadenia, poľovačky, poľovnícke strelecké súťaže, poľov-nícka kynológia, poľovnícke akcie, práca s mládežou v SPZ, poľovnícke pamiatky na území Slovenska, ktoré neboli do dňa vyhlásenia výsledkov súťažnej prehliadky nikde publikované.

P r o p o z í c i e  celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií

– čiernobiela alebo farebná fotografia základného formátu (24 × 30), minimálne formát A4, prípadný väčší odvodený formát, ktorý musí byť zapaspartovaný. Fotografie menšieho formátu, ako je základný formát a nezapaspartované nebudú zaradené do súťažnej prehliadky,
– jeden autor môže zaslať maximálne tri kusy fotografií,
– každá fotografia musí byť označená názvom a menom autora,
– autor je povinný spolu s fotografiami zaslať aj úplne vyplnenú Prihlášku do celoslovenskej súťažnej prehliadky fotografií a uhradiť do 10. 8. 2016 poštovou poukážkou na adresu múzea „vložné“ – 7 €, alebo na číslo účtu ŠP 7000068058/8180, kde v kolonke správa pre prijímateľa uvediete svoje meno. Vložné bude použité na poštovné náklady a náklady spojené s vyinštalovaním výstavy.

  Adresa múzea: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton, e-mail: info@msa.sk,

– fotografie bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov organizátorov a profesionálnych fotografov poľovníctva a prírody,
– porota udelí: I. cenu, II. cenu a III. cenu, Múzeum vo Sv. Antone udelí Cenu Múzea vo Sv. Antone, ďalej bude udelená Cena za neobyčajný poľovnícky okamih,
– organizátori si vyhradzujú právo niektorú z vyššie uvedených cien neudeliť, resp. udeliť ďalšie ceny
– organizátori neberú zodpovednosť za prípadné vyhlásenia iných subjektov o udelení rôznych cien v rámci tejto súťažnej prehliadky fotografií,
– fotografie zaslané do súťažnej prehliadky spĺňajúce podmienky propozícií, budú vystavené v priestoroch Múzea vo Sv. Antone počas Dní sv. Huberta 3.–4. 9. 2016,
– slávnostné vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky sa uskutoční 3. 9. 2016 na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone,
– fotografie nespĺňajúce podmienky propozícií (vrátane uhradenia vložného) a neprevzaté vecné odmeny za udelené ceny budú autorom zaslané poštou na náklady autora (dobierkou),
– uzávierka zaslania fotografií a Prihlášky do celosl. súťažnej prehliadky fotografií je 12. 8. 2016,
– zaslané fotografie do súťažnej prehliadky budú autorom vrátené najneskoršie do 3. 9. 2016, ak sa s autorom organizátori nedohodnú inak.

Prihláška -Poľovníctvo vo fotografii 2016


 

Tags: