LOVEC | Aktuality
8150
post-template-default,single,single-post,postid-8150,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuality


Svetový deň zvierat 4. 10.

Na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931 bol 4. október vyhlásený za Svetový deň zvierat. Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat. Tento deň je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši a tiež jej krehkosti a zraniteľnosti.

Cieľom Svetového dňa zvierat je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníc tvom podpory a zapojenia jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o osudy  zvierat – hospodárskych, domácich, voľne žijúcich…

Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá zviera stále definuje ako vec, taktiež SR neratifikovalo Dohovor Rady Európy o ochrane spoločenských zvierat, kde sa im priznáva status cítiacej bytosti.

Viac informácií: zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti,www.worldanimalday.org.uk

Zriadenie CHKO Cerová vrchovina 10. 10.

cerova_vrchovina

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 113/1989 Zb. zo dňa 10. októbra 1989 (s účinnosťou od 1. decembra 1989) v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. a novelizovaná vyhláškou MŽP SR č. 433/01 Z.z. zo dňa 3. septembra 2001.

CHKO Cerová vrchovina sa nachádza na juhu stredného Slovenska, priamo na hranici s Maďarskom. Územie tejto chránenej krajinnej oblasti zahrňuje v rámci Matransko-slanskej oblasti prevažnú časť oddielu Hajnáčska vrchovina, juhovýchodný výbežok oddielu Fiľakovská brázda a centrálnu časť oddielu Petrovská vrchovina. V reliéfe nápadne vystupujú vypreparované bazaltové výplne sopečných komínov a struskových kužeľov (Šomoška, Šurice, Hajnáčka, Ragáč). Najvyššie vrchy tvoria čadičové a andezitové trosky. Na odlesnených svahoch sa silne prejavuje erózia pôdy.

Najrozšírenejším lesným spoločenstvom na území chránenej krajinnej oblasti sú bukové dúbravy. Najväčšie zastúpenie tu má dub zimný spolu s dubom letným a cerom. Pôvodný je aj buk lesný, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje s hrabom. Najsuchšie a najteplejšie lokality zaberá borovica lesná. Z floristického hľadiska môžeme územie charakterizovať ako výrazne xerofytné. Na podloží vulkanických hornín sa sformovali lesné a nelesné skalné spoločenstvá. Z chránených rastlín sa vyskytuje najmä poniklec lúčny černastý, kukučka vencová, kosatec nízky, mechúrnik stromovitý, zlatofúz južný a viaceré druhy kavyľov.

V zmysle zoogeografického členenia patrí územie do panónskeho pásma stepí. Z viacerých vzácnych skupín bezstavovcov, vyskytujúcich sa v území, bolo dosiaľ zistených najmä mnoho ohrozených druhov chrobákov a motýľov. Zo stavovcov sa tu vyskytujú napríklad skokan rapotavý, jašterica zelená, hadiar krátkoprstý, včelárik zlatý, výrik lesný. Podzemné pseudokrasové priestory využívajú viaceré druhy netopierov.

Viac inrformácií: Správa CHKO Cerová vrchovina

Zdroj: Enviroportál, udalosti mesiaca október
Link: https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/mesiac/oktober


 

Tags: