LOVEC | Kontrolné streľby
8237
post-template-default,single,single-post,postid-8237,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Kontrolné streľby


Kontrolné streľby sa konajú každých 5 rokov a členovia jednotlivých OPK by sa ich mali aj zúčastniť. Nie vždy to však tak je. Kontrolné streľby sa riadia Zákonom o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., §42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

Aký je význam kontrolných strelieb?

Najväčší a najhlavnejší význam kontrolných strelieb spočíva práve v tom, že člen SPK predvedie a utvrdí rozhodcu v tom, že vie bezpečne ovládať a manipulovať so strelnou zbraňou. V praxi to znamená, že by mal zver zasiahnuť tak, aby čo najmenej trpela, teda aby sa netrápila, prípadne aby nevznikla situácia zbytočného poranenia zveri. Zaobchádzanie, manipulácia, funkčnosť, zistenie stavu zbrane, údržba a starostlivosť o strelnú zbraň je základným predpokladom správneho fungovania zbrane, ako aj zistenie a náprava rôznych nedostatkov, ktoré sa na zbrani mohli vyskytnúť a tým predísť jej následnému poškodeniu počas poľovníckej sezóny, v horšom prípade poranenie samotného strelca.

Ďalšou vecou, ktorá je v tomto smere preverovaná je evidencia zbraní, ktoré majiteľ drží v rámci výkonu práva poľovníctva. Je vhodné si ustriehnuť dátum platnosti zbrojného preukazu, aby ste sa nedostali do situácie, kedy vám skončí jeho platnosť. Opätovnému vybaveniu zbrojnému preukazu predchádza nanovo vykonanie skúšky na zbrojný preukaz a s tým spojené ďalšie náležitosti. Odborní a zruční rozhodcovia Vám vedia pomôcť a v prípade potreby aj nastaviť pušku. Samozrejme keď máte tú česť s naslovovzatými odborníkmi, máte možnosť odkomunikovať si veci, s ktorými sa bežne strelec nestretáva.

Povinnosť účasti

Každý člen SPK je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu 3 rokov od získania prvého poľovného lístka. V prípade, že by sa člen nemohol kontrolných strelieb zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť, pričom OPK mu určí náhradný termín. Ak tak neurobí, OPK môže členovi uložiť pokutu 20 €.

Poplatky

Výšku poplatku určuje predstavenstvo OPK, v plnej miere si ju hradí člen SPK, alebo poľovnícka organizácia. V prípade, že člen bude musieť kontrolnú streľbu opakovať v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, vzniká mu povinnosť poplatok opätovne uhradiť.

Kontrolné streľby

Každý člen absolvuje kontrolné streľby iba so zbraňou, ktorú má evidovanú na výkon práva poľovníctva na základe zbrojného preukazu (guľová, broková, kombinovaná). Ak ste vlastníkom viacerých poľovných zbraní, kontrolnú streľbu realizujete jednou guľovou a jednou brokovou zbraňou.

Streľba pozostáva:

  • streľba na terč diviaka na vzdialenosť 100 m/5 výstrelov
  • streľba na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo diviaka na vzdialenosť 50 m/10 výstrelov
  • streľba z brokovnice na 10 asfaltových holubov

Dovolené je použiť pri streľbe puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.  Jednotlivé stanovištia závisia od vybavenosti strelnice.

Splnenie limitu

Guľová zbraň – 40 % zásahov
Broková zbraň – 30 % zásahov

V prípade, že člen SPK splní limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi preukaz.

Ako už bolo spomínané vyššie, kontrolné streľby sa konajú raz za 5 rokov, v prípade nových členov, každý rok po dobu 3 rokov. Netreba to vnímať iba ako nutnosť a povinnosť, ale máte možnosť stretnúť ďalších poľovníkov, vymeniť si skúsenosti, porozprávať zážitky a upevniť dobré vzťahy.

SMERNICA

Spracovala: redakcia
Fotografia: archív


 

Tags: