LOVEC | Zásady výživy zveri I.
41241
post-template-default,single,single-post,postid-41241,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,big_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Zásady výživy zveri I.

      V kultúrnej krajine v uplynulých rokoch nastali výrazné zmeny v dostupnosti potravy. Presun rastlinnej výroby do južnejších oblastí, výrazne znížil dostupnosť potravy, najmä v letných mesiacoch. Aj v južnejších oblastiach došlo k zmene druhov pestovaných plodín, kde prevládajú hlavne olejnaté plodiny ako repka, slnečnica, ktoré pre zver z pohľadu výživy nie sú najvhodnejšie.

      V podhorských oblastiach je znížená starostlivosť o lúky a pasienky, prevláda hlavne mulčovanie pred kosbou a pastvou horspodárskych zvierat. V chovateľských oblastiach pre jeleniu zver sa prejavuje zvýšený civilizačný tlak (športové aktivity, motorové štvorkolky, turistika, ..), ktorý značne obmedzuje pokoj zveri. Nezanedbateľný je aj zvýšený tlak veľkých šeliem, hlavne medveďa hnedého (Ursus arctos) ale taktiež aj tlak nelegálneho lovu, resp. zakázaných spôsobov lovu.

Hlavné zásady prikrmovania

 

     1. Vegetačné obdobie – starostlivosť o trvalé trávnaté porasty, políčka, ohryzové plodiny a príprava krmiva na mimovegtačné obdobie

 

a) pravidelné ošetrovanie trvale trávnatých porastov – bránenie, hnojenie, kosba,
b) zakladanie políčok v agrotechnických termínoch s vhodnými políčkami,
c) zakladanie ohryzových plôch s vhodným drevinovým zložením,
d) časovo vhodné sprístupnenie políčok a ohryzových plôch zveri,
e) príprava sena, siláže a letniny v agrotechnických termínoch (sena pred kvitnutím, trávne siláže – začiatok steblovania, lucernové – štádium kvetných púčikov, ďatelinové – jedna tretina v kvete, kukuričné – pri priemernom obsahu sušiny 30 – 35 %),
f) výstavba, oprava a napĺňanie kŕmnych zariadení a solísk.

 

 

 

 2. Mimovegetačné obdobie – starostlivosť o prikrmovanie

 

a) príprava kŕmnej dávky prevažne z komponentov daného biotopu,
b) v kŕmnej dávke musí byť vyvážený pomer bielkovín, tukov, cukrov, vlákniny, min. látok a vitamínov na základe monitoringu vonkajšieho a vnútorného prostredia zveri,
c) predkladanie rozdielnej kŕmnej dávky na základe anatomicko-fyziologických nárokov na zver podľa ročného obdobia,
d) pravidelnosť prikrmovaní, t.j. krmivo na krmovisku k dispozícií denne počas celého prikrmovacieho obdobia (menej a pravidelne ako viac a nepravidelne)
e) nepodávame zdravotne škodlivé krmivá, napr. plesnivé, nahnité atď.

 

 

 

 

Pokračovanie bude v ďalšom článku.

 

Zdroj: Starostlivosť o zver a choroby zveri (J. Ciberej, Dušan Rajský a kol.)